Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Your position:Home->Editorial Board

Members of the Editorial Board


 

Consultants (Listed by the Order of the First Letter of the Family Name):

Dai Jinxing, Li Helin, Li Shilun, Luo Pingya

 

Director

Chi Shangzhong

 

Vice Directors (Listed in No Particular Order):

Song Deqi, Zhang Zanlao, Wang Deguo, Gong Jing, Yang Zhaozhong, Zhu Lin

 

Members (Listed by the Order of the First Letter of the Family Name):

Cao Xuewen, Chang Honggang, Chen Bing, Chen Feng, Chen Guoxu, Chen Yunqiang, Du Yang, Duan Yonggang, Fu Jingqiang, He Lijuan, He Wei,

Gao Bihua, Guo JiachunGuo Xingpeng, Huang Kun, Jiang Fang, Jiang Xinsheng, Jing Jiaqiang, Li Changjun, Li Qiao, Li Shuwei,

Li Xiaochun, Liang Ping, Lin Yuanhua, Liu Daoxin, Liu Lichuan, Liu Youchao, Lv Hongqing, Luo Dingming, Peng Shini, Ren Chengqiang,

Ren Qirui, Shi Yonggang, Wang Daoqing, Wang Shouxi,  Wang Yongqing, Wen Chongrong, Weng Yongji, Xiang Bo, Xu Shihai, Yao Anlin,

Yang Guirong, Yuan Zongming, Zhang Jinjun, Zhang Qibin, Zhang Shichen, Zhang Weiming, Zhang Shenyuan, Zhao Guoxian, Zheng Lihui, Zhu Wei

 

Foreign Members (Listed alphabetically):

Jun Ren (England), Richard Thompson (America), Shan Huang (England), Thong Joo Kho (Malaysia)


  

Name

Position in the editorial board

Affiliation

Title

Research Field

Dai Jinxing

Counselor

Research Institute of Petroleum Exploration & Development

Academician of ChineseAcademyof Science

Geological Exploration

Li Helin

Counselor

CNPC Tubular Goods Research Institute

Academician ofChinaEngineeringAcademy

Tubular Goods

Li Shilun

Counselor

Southwest PetroleumUniversity

Former Vice-president, Professor

Development Engineering

Luo Pingya

Counselor

Southwest PetroleumUniversity

Academician ofChinaEngineeringAcademy

Drilling Engineering

Chi Shangzhong

Director

China Petroleum Engineering & Construction Corp.

Song Deqi

Vice-director

China Petroleum Engineering & Construction Corp.

Secretary of the party committee, Professor level senior Engineer

Oil & Gas Storage and Transportation

Mu Huadong

Vice-director

Tang Lin

Vice-director

Guo Chenghua

Vice-director

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

General Manager, Professor of Engineering

Oil & Gas Storage and Transportation

Zhang Zanlao

Vice-director

LogisticEngineeringUniversityof PLA

Former Vice-presidentProfessor

Oil & Gas Storage and Transportation

Gong Jing

Vice-director

College ofMechanicaland TransportationEngineering,ChinaUniversityofPetroleum

Zhu Lin

Vice-director

School ofChemistry& Chemical Engineering,SouthwestPetroleumUniversity

President of professor committeeprofessor

Oil & Gas Processing

Chang Honggang

Member

Natural Gas Research Institute of PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company

DeanProfessor level senior Engineer

Oil & Gas Processing

Chen Feng

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Senior Engineer

Oil & Gas Storage and Transportation

Chen Guoxu

Member

Department of Petrochemistry, LogisticEngineeringUniversity

Civilian Major GeneralProfessor

Petrochemistry

Chen Yunqiang

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Vice Chief EngineerProfessor level senior Engineer

Oil & Gas Processing

Du Yang

Member

Military Oil Supply Engineering Department, LogisticEngineeringUniversity

Professor

Hydromehcanics

Duan Yonggang

Member

Oil CompletionCenterofSouthwestPetroleumUniversity

He Wei

Member

Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company

Senior Engineer

Conventional & Unconventional Oil and Gas Fields DevelopmentOil & Gas Reservoir Engineering

Gao Bihua

Guo Jiachun

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Senior Engineer

Oil & Gas Storage and Transportation

Huang Kun

Member

College ofPetroleumEngineering,SouthwestPetroleumUniversity

Professor

Oil & Gas Storage and Transportation

Jiang Fang

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Vice Chief EngineerProfessor level senior Engineer

Materials and Corrosion Protection

Jin Jiaqiang

Member

College ofPetroleumEngineering,SouthwestPetroleumUniversity

Professor

Oil & Gas Storage and Transportation

Li Changjun

Member

School ofCivil Engineeringand Architecture,SouthwestPetroleumUniversity

Professor

Oil & Gas Storage and Transportation

Li Qiao

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Senior Engineer

Oil & Gas Storage and Transportation

Li Shuwei

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Vice Chief EngineerSenior Engineer

Li Xiaochun

Member

Institute of Rock and Soil Mechanics,ChineseAcademyof Sciences

Liang Ping

Member

Chongqing University of Science & Technology

Director of Storage and Transportation Engineering Research InstituteProfessor

Oil & Gas Storage and Transportation

Liu Daoxin

Member

Northwestern Polytechnical University

Professor

Corrosion and Corrosion Protection

Liu Lichuan

Member

Military Oil Supply Engineering Department, LogisticEngineeringUniversity

Professor

Oil & Gas Storage and Transportation

Liu Youchao

Member

Amu Darya Natural Gas Company of China National Petroleum Corporation

Vice General ManagerProfessor level senior Engineer

Oil & Gas Storage and Transportation

Luo Dingming

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Vice Chief EngineerProfessor level senior Engineer

Mechanics and Equipment

Peng Shini

Member

School of Urban Construction and Environmental Engineering,ChongqingUniversity

Heat and Gas Supply, Ventilation and air-conditioning Project

Ren Qirui

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Senior Engineer

Oil & Gas Storage and Transportation

Wang Shouxi

Member

Xi’an ShiyouUniversity

Professor

Oil & Gas Storage and Transportation

Wang Yongqing

Member

Southwest PetroleumUniversity

Wen Chongrong

Member

Natural Gas Research Institute of PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company

Vice directorProfessor level senior Engineer

Natural Gas Purification

Xiang Bo

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Secretary of the party committeeProfessor level senior Engineer

Oil & Gas Storage and Transportation

Xu Shihai

Member

Teaching and Research Section of Oil Application, LogisticEngineeringUniversity

Professor

Petrochemistry

Yao Anlin

Member

School of Civil Engineering and Architecture, Southwest Petroleum Universit

Yang Guirong

Member

Russian Company of China National Petroleum Corporation

Senior Economist

Economy

Zhang Shichen

Member

China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd.

Zhang Shenyuan

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Professor level senior Engineer

Oil & Gas Storage and Transportation

Zhao Guoxian

Member

College ofMaterial Science and Engineering

Professor

Corrosion and Corrosion Protection

Zheng Lihui

Member

China University of Petroleum

Professor

Drilling Engineering

Zhu Wei

Member

China Petroleum Engineering & Construction Corp. Southwest Company

Senior Engineer

Economy

Jun RenEngland

Member

Richard ThompsonAmerica

Member

Chevron Ltd.

Senior Engineer

Materials and Corrosion

Shan Huang

England

Member

Thong JooKhoMalaysia

Member

CopyRight©2020Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved